Jump to the main content block

97-98學年度

臺北市立教育大學學輔中心97-98學年度「性別平等教育委員會」委員名單

 

 

 

編號

 

 

 

97學年度性平會組成委員

 

 

 

產生方式

 

 

 

委員姓名

 

 

 

性別

 

 

 

1

 

 

 

當然委員(主任委員)

 

 

 

校長

 

 

 

林天祐

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

當然委員

 

 

 

教務長

 

 

 

楊瑞智

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

當然委員

 

 

 

學生事務長

 

 

 

歐遠帆

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

當然委員

 

 

 

總務長

 

 

 

詹偉佳

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

當然委員

 

 

 

人事室主任

 

 

 

林繼斌

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

推薦委員

 

 

 

教育學院推薦

 

 

 

特教系 郭美滿 老師

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

推薦委員

 

 

 

人文藝術學院推薦

 

 

 

公共系 高光義 老師

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

推薦委員

 

 

 

理學院推薦

 

 

 

環教所 王懋雯 老師

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

推薦委員

 

 

 

人事室推薦

 

 

 

(事務組)

 

 

 

洪清松

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

推薦委員

 

 

 

人事室推薦

 

 

 

(招生組)

 

 

 

徐美慧

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

推薦委員

 

 

 

學務處推薦家長委員

 

 

 

簡美霞

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

性平教育相關領域之專家

 

 

 

校長聘任

 

 

 

危芷芬(心諮系老師)

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

性平教育相關領域之專家

 

 

 

校長聘任

 

 

 

陳滄海(公共系主任)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

研究生代表

 

 

 

學生自治組織推選

 

 

 

黃淑美

(心諮所 97學年度)

林慈

(評鑑所 98學年度) 

 

 

 

15

 

 

 

大學部學生代表

 

 

 

學生自治組織推選(心諮系)

 

 

 

游佳臻